Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
2019-01-11

Ogłoszenie przetargu - nieruchomość Wrocław

Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu,       99-400 Łowicz, ul. Topolowa 49,

dalej także jako: „Organizator przetargu”,

 

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż następującej nieruchomości zabudowanej składającej się z dwóch działek:

 • Działki nr 4/79, o powierzchni 0,2198 ha,
 • Działki nr 4/80, o powierzchni 0,2370 ha,

 

 • Obie działki są położone we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 59, dla których Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00156856/3*.

 

 • Działka nr 4/79 zabudowana jest jednopiętrowym budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 660 m2 oraz budynkiem starej szatni o powierzchni użytkowej 24,2 m2.

Działka nr 4/80 zabudowana jest budynkiem byłej kotłowni o powierzchni użytkowej 143,2 m2 oraz budynkiem garażowym składającym się z 9 garaży + pomieszczenia socjalne o łącznej powierzchni użytkowej 252 m2.

 • Nieruchomość ma kształt regularny, zbliżony do kwadratu. Teren jest płaski i równy. Częściowo zabudowany budynkami, częściowo utwardzony kostką trylinką i asfaltem, częściowo nieutwardzony – porośnięty trawą, krzewami ozdobnymi i drzewami.

 

*Wgląd w w/w księgi wieczyste jest dostępny elektroniczne za pośrednictwem przeglądarki internetowej ksiąg wieczystych prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

Cena wywoławcza za całą nieruchomość składającą się z dwóch działek wynosi:   5 500 000  zł netto + podatek VAT.

 

Wadium w wysokości 100 000 zł, należy wpłacić na konto BGŻ BNP PARIBAS 06 2030 0045 1110 0000 0001 2510.

 

Warunki przetargu:

 1. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 31.01.2019 roku, o godz. 10 w siedzibie MCHIRZ Sp. z o.o.  tj. w Łowiczu przy ul. Topolowej 49, w sali nr 10.
 2. Pisemne oferty, sporządzone w języku polskim, zawierające:
 • imię, nazwisko oferenta i adres lub nazwę firmy oferenta i siedzibę,
 • dane kontaktowe, w tym adres e-mail oferenta,
 • datę sporządzenia oferty,
 • oferowaną cenę netto (cena nabycia musi być wyższa od w/w ceny wywoławczej),
 • sposób zapłaty ceny,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym przedmiotu przetargu, w tym ujawnionym w w/w księdze wieczystej danej nieruchomości, i akceptuje go bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych opublikowanej na stronie internetowej Organizatora przetargu wraz z ogłoszeniem o przedmiotowym przetargu,
 • w razie gdyby w treści oferty lub załącznikach do niej oferent przekazywał Organizatorowi przetargu dane osobowe innych osób (np. współmałżonka) jest zobowiązany dodatkowo zrealizować obowiązek przekazania informacji o przetwarzaniu danych osobowych wobec innych osób, których dane – pozyskane uprzednio od nich – oferent zawarł w ofercie lub załącznikach do niej, oraz zamieścić w treści oferty dodatkowo oświadczenie o treści: „Oświadczam, że przekazałem informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgodne z treścią w/w klauzuli informacyjnej, także wszystkim osobom, których dane – pozyskane uprzednio od nich – zawarłem w ofercie lub załącznikach do niej.”
 • podpis oferenta (imię i nazwisko),
 • w razie oferty złożonej przez osobę prawną lub tzw. ułomną osobę prawną, także załącznik do oferty w postaci wydruku z właściwego rejestru lub innego dokumentu ujawniającego umocowanie do podpisania oferty, co nie wyłącza prawa Organizatora przetargu do żądania ew. dodatkowych dokumentów na etapie po wyborze oferty najkorzystniejszej,

- należy składać w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „oferta na zakup nieruchomości we Wrocławiu ” w sekretariacie Spółki w Łowiczu przy ul. Topolowej 49, lub wysyłać na ten sam adres za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub firmy kurierskiej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.01.2019, do godz. 15, przy czym o zachowaniu niniejszego terminu będzie decydować data i godzina wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą brane pod uwagę jako niedopuszczone do przetargu.

 1. Wraz z pisemną ofertą należy złożyć kopię dowodu wpłaty w/w wadium. Nieuiszczenie wadium lub uiszczenie wadium w innej wysokości niż wyżej wskazana będzie skutkowało niedopuszczeniem do przetargu.
 2. Kryterium oceny i wyboru oferty jest najkorzystniejsza (najwyższa) cena za daną nieruchomość.
 3. Wadium złożone przez oferentów, których oferta nie zostanie wybrana, zostanie zwrócone w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia przetargu w formie przelewu na rachunek bankowy, z którego wadium zostało wpłacone. W przypadku oferenta, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium uiszczone w związku z ofertą niedopuszczoną do przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po podjęciu decyzji o niedopuszczeniu do przetargu.
 4. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy sprzedaży, wówczas wpłacone wadium zostanie zachowane przez Organizatora przetargu i nie będzie podlegać zwrotowi.
 5. Koszt związany z przeniesieniem prawa własności ponosi Kupujący.
 6. Organizator przetargu niezwłocznie powiadomi na piśmie oferentów dopuszczonych do przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru bądź innych okolicznościach opisanych w pkt 9 poniżej.
 7. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do:
 • zamknięcia postępowania ofertowego bez wyboru którejkolwiek z ofert,
 • unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny,
 • zmiany albo odwołania niniejszych warunków przed upływem terminu składania ofert,
 • prowadzenia dodatkowych negocjacji przez komisję przetargową, w tym przeprowadzenia licytacji pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali taką samą cenę.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu :    600 993 010 lub 46 837 07 49.

Pliki do pobrania (format PDF):

Ogłoszenie przetarg Wrocław

Klauzula informacyjna dla oferentów