Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Klauzula informacyjna „RODO”

 

Wykonując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia  o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. L 119/1, 4/05/2016), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, informujemy, że:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. z siedzibą w Łowiczu, ul. Topolowa 49, 99-400 Łowicz, NIP: 8341677707, z którym można się skontaktować pod wyżej wskazanym adresem lub adresem mailowym: rodo@mchirz.pl.

 

  1. Pani/Pana dane są przetwarzane w celach: korzystania z zawartości strony internetowej, dopasowania wyświetlanych treści, ulepszeniu, planowaniu zmian i kolejnych funkcjonalności strony internetowej.

 

  1. Podstawą tego przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes MCHiRZ.

 

  1. Pani/Pana dane mogą być przekazane jedynie: upoważnionym pracownikom Administratora, podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratora, w szczególności usługi serwisowania oprogramowania, hostingu serwera lub na żądanie podmiotów uprawnionych.

 

  1. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

 

  1. Podanie danych jest dobrowolne.

 

  1. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów, bądź do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
  2. Ma Pani/Pan prawo domagać się od Administratora dostępu do swoich Danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, a także do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ma  Pani/Pan również prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy prawa.

 

  1. Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym w formie profilowania.