Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Oświadczenia Udziałowców za rok 2018

Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. z/s w Łowiczu uprzejmie informuje, że zgodnie z § 5 ust. 5 Umów sprzedaży udziałów Spółki zbliża się termin dostarczenia pisemnych oświadczeń Udziałowców o niedokonywaniu transakcji zbycia, obciążenia lub zestawienia nabytych udziałów (według stanu prawnego na 31 grudnia 2018 r.).

W załączeniu wzór Oświadczenia, które należy wypełnić i przesłać listem poleconym (za potwierdzeniem odbioru) na adres:

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
Departament Zobowiązań i Analiz
Plac Trzech Krzyży 3/5
00-507 Warszawa

Oświadczenie za 2018 rok (według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.) należy wysłać do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w styczniu 2019 roku.

Zaleca się wysłanie oświadczenia przed 15 stycznia 2019 roku, tak, aby wpłynęło do Ministerstwa Przedsiebiorczości i Technologii w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku. Oświadczenie wysłane przed 1 stycznia 2019 roku jest nieważne. 

Za datę doręczenia uznaje się datę wpływu Oświadczenia do Ministerstwa a nie datę wysłania Oświadczenia.

 

UWAGA:  W przypadku niedoręczenia oświadczenia w terminie do 31 stycznia 2019 roku powstaje obowiązek do zapłacenia kwoty gwarancyjnej w wysokości 20% całkowitej ceny udziałów.

 

Obowiązek wysłania oświadczenia dotyczy tylko udziałów odpłatnych.

                                                                                                                                                                                Zarząd Spółki