Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Oświadczenie Udziałowców do MSP za 2016 rok - udziały odpłatne

Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. z/s w Łowiczu uprzejmie informuje, że zgodnie z § 5 ust. 5 Umów sprzedaży udziałów Spółki zbliża się termin dostarczenia do Ministerstwa Skarbu Państwa pisemnych oświadczeń Udziałowców o niedokonywaniu transakcji zbycia, obciążenia lub zestawienia nabytych udziałów (według stanu prawnego na 31 grudnia 2016r.).

 

W załączeniu wzór Oświadczenia, które należy wypełnić i przesłać listem poleconym (za potwierdzeniem odbioru) do dnia 31 stycznia 2017r. na adres:

 

Ministerstwa Skarbu Państwa

Departament Przekształceń Własnościowych

ul. Krucza 36/Wspólna 6

00-522 Warszawa

 

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że niewykonanie przez Kupującego zobowiązań zawartych w § 5 zagrożone jest poważnymi konsekwencjami finansowymi.

 

UWAGA!

Za datę doręczenia uznaje się datę wpływu Oświadczenia do MSP a nie datę wysłania Oświadczenia !

Ze względu na to, że zgodnie z Oświadczeniem stan prawny posiadanych udziałów jest uwzględniony na dzień 31.12.2016r., oświadczenie musi być wypełnione z datą po 01.01.2017r.

 

                                                                                                                                                                                            Zarząd Spółki