Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Oświadczenia Udziałowców za 2020 r.

 

Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. z/s w Łowiczu uprzejmie informuje, że zgodnie z § 5 ust. 5 Umów sprzedaży udziałów Spółki zbliża się termin dostarczenia pisemnych oświadczeń Udziałowców o niedokonywaniu transakcji zbycia, obciążenia lub zastawienia nabytych udziałów (według stanu prawnego na 31 grudnia 2020 r.).

Poniżej wzór Oświadczenia, które należy wypełnić i przesłać listem poleconym (za potwierdzeniem odbioru) na adres:

 

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii

Departament Jednostek Nadzorowanych
i Podległych

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

 

Oświadczenie za 2020 r. (wzór) < < kliknij

 

Oświadczenie za 2020 rok (według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.) należy wysłać do Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w styczniu 2021 roku.

 

Zaleca się wysłanie oświadczenia przed 15 stycznia 2021 roku, tak, aby wpłynęło do Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2021 roku

Za datę doręczenia uznaje się datę wpływu Oświadczenia do Ministerstwa a nie datę wysłania Oświadczenia.

Oświadczenie wysłane przed 1 stycznia 2021 roku jest nieważne.

UWAGA:  W przypadku niedoręczenia oświadczenia w terminie do 31 stycznia 2021 roku powstaje obowiązek do zapłacenia kwoty gwarancyjnej w wysokości 20% całkowitej ceny udziałów.

 

 Obowiązek wysłania oświadczenia dotyczy tylko udziałów odpłatnych.

 

                                                                                                                                                                                Zarząd Spółki