Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
2017-10-06

Sprzedaż nieruchomości - Zameczek

Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu

99-400 Łowicz, ul. Topolowa 49

dalej także jako: „Organizator przetargu”,

 

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w miejscowości Zameczek Kolonia 7, gmina Przytyk, powiat radomski, województwo mazowieckie :

 • Działka nr 134/13 , o powierzchni 5 113 m2, położona w obrębie 0041 Zameczek Kolonia, dla której Sąd Rejonowy w Radomiu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr RA1R/00117333/0*.

Na działce zlokalizowane są budynki: biurowo-administracyjny, menaż,  warsztat z częścią garażową, garaże (14 miejsc), portiernia, o łącznej powierzchni zabudowy 897 m2 i łącznej powierzchni użytkowej ok. 866 m2.

 Teren działki jest ogrodzony, w większości utwardzony trylinką i oświetlony.

*Wgląd w w/w księgę wieczystą jest dostępny elektroniczne za pośrednictwem przeglądarki internetowej ksiąg wieczystych prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

Cena wywoławcza wynosi 525 000 zł brutto

Wadium wynosi 5 % ceny wywoławczej, czyli 26 250 zł brutto, które należy wpłacić na konto BGŻ BNP PARIBAS 06 2030 0045 1110 0000 0001 2510.

Warunki przetargu:

 1. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.10.2017 roku, o godz. 12 w siedzibie MCHIRZ Sp. z o.o.  tj. w Łowiczu przy ul. Topolowej 49, w sali nr 10.
 2. Pisemne oferty, sporządzone w języku polskim, zawierające:
 • imię, nazwisko oferenta i adres lub nazwę firmy oferenta i siedzibę,
 • dane kontaktowe, w tym adres e-mail oferenta,
 • datę sporządzenia oferty,
 • oferowaną cenę brutto (cena nabycia musi być wyższa od w/w ceny wywoławczej),
 • sposób zapłaty ceny,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym przedmiotu przetargu, w tym ujawnionym w w/w księdze wieczystej danej nieruchomości, i akceptuje go bez zastrzeżeń,
 • podpis oferenta (imię i nazwisko),
 • w razie oferty złożonej przez osobę prawną lub tzw. ułomną osobę prawną, także załącznik do oferty w postaci wydruku z właściwego rejestru lub innego dokumentu ujawniającego umocowanie do podpisania oferty, co nie wyłącza prawa Organizatora przetargu do żądania ew. dodatkowych dokumentów na etapie po wyborze oferty najkorzystniejszej,

- należy składać w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „oferta na zakup nieruchomości nr 134/13 w Zameczku”  w sekretariacie Spółki w Łowiczu przy ul. Topolowej 49, lub wysyłać na ten sam adres za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub firmy kurierskiej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.10.2017, do godz. 15, przy czym o zachowaniu niniejszego terminu będzie decydować data i godzina wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą brane pod uwagę jako niedopuszczone do przetargu.

 1. Wraz z pisemną ofertą należy złożyć kopię dowodu wpłaty w/w wadium. Nieuiszczenie wadium lub uiszczenie wadium w innej wysokości niż wyżej wskazana będzie skutkowało niedopuszczeniem do przetargu.
 2. Kryterium oceny i wyboru oferty jest najkorzystniejsza (najwyższa) cena za daną nieruchomość.
 3. Wadium złożone przez oferentów, których oferta nie zostanie wybrana, zostanie zwrócone w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia przetargu w formie przelewu na rachunek bankowy, z którego wadium zostało wpłacone. W przypadku oferenta, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium uiszczone w związku z ofertą niedopuszczoną do przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po podjęciu decyzji o niedopuszczeniu do przetargu.
 4. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy sprzedaży, wówczas wpłacone wadium zostanie zachowane przez Organizatora przetargu i nie będzie podlegać zwrotowi.
 5. Koszt związany z przeniesieniem prawa własności ponosi Kupujący.
 6. Organizator przetargu niezwłocznie powiadomi na piśmie oferentów dopuszczonych do przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru bądź innych okolicznościach opisanych w pkt 9 poniżej.
 7. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do:
 • zamknięcia postępowania ofertowego bez wyboru którejkolwiek z ofert,
 • unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny,
 • zmiany albo odwołania niniejszych warunków przed upływem terminu składania ofert,
 • prowadzenia dodatkowych negocjacji przez komisję przetargową, w tym przeprowadzenia licytacji pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali taką samą cenę.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu :           600 993 010 lub 46 837 07 49.