Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
2020-07-21

Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w Sierpcu

Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu,
99-400 Łowicz, ul. Topolowa 49,
dalej także jako: „Organizator przetargu”,
 
ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż następujących nieruchomości:
 
1. Działka nr 2313, o powierzchni 1,1245 ha, położona w miejscowości Sierpc przy ulicy Białobłockiej, obręb Sierpc, powiat sierpecki, dla której Sąd Rejonowy w Sierpcu – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PL1E/00008618/5*.
 
2. Działka nr 2340/1, o powierzchni 0,0064 ha
    Działka nr 2340/2, o powierzchni 0,6488 ha,
    Działka nr 2339/3, o powierzchni 0,0190 ha,
    Działka nr 2339/4, o powierzchni 2,0540 ha,
    Działka nr 2338/2, o powierzchni 0,4650 ha.
Łączna powierzchnia działek wymienionych w punkcie 2 wynosi 3,1932 ha, z tego 0,0254 ha stanowią drogi, 2,3306 ha stanowią tereny zurbanizowane zabudowane i niezabudowane oraz 0,8372 ha stanowią grunty orne.
Wymienione w p.2. działki są położone w miejscowości Sierpc przy ul. Płockiej 77 , obręb Sierpc ,  powiat sierpecki, dla których Sąd Rejonowy w Sierpcu – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste numerach: KW.PL1E/00004363/4, KW.PL1E/00022646/4, KW.PL1E/00006651/4*.
 
3. Działka  nr 2313 stanowi niezabudowaną nieruchomość gruntową V i VI klasy. 
 
4. Na działkach wymienionych w pkt 2 w części zurbanizowanej zlokalizowane są budynki: mieszkalno-socjalny,  laboratoryjno-administracyjny, magazynowy, garażowy 7-stanowiskowy z warsztatem, garażowy 7-stanowiskowy, gospodarcze (obora, cielętnik), o łącznej powierzchni użytkowej  2 570 m2. Część budynków wynajmowana jest podmiotom zewnętrznym.
 
*Wgląd w w/w księgi wieczyste jest dostępny elektroniczne za pośrednictwem przeglądarki internetowej ksiąg wieczystych prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.
 
Cena wywoławcza wynosi:
 
Działka nr 2313                –    131 000  zł netto + podatek VAT
Pozostałe działki łącznie  –  3 176 000  zł netto + podatek VAT
 
Wadium wynoszące 6 550 zł dla działki nr 2313,  oraz 158 800 zł  dla pozostałych działek łącznie, należy wpłacić na konto BGŻ BNP PARIBAS 06 2030 0045 1110 0000 0001 2510.
 
Warunki przetargu:
1. W przetargu mogą wziąć udział podmioty uprawnione do nabycia nieruchomości rolnych na podstawie ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie z przepisami tej ustawy nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli nabywana nieruchomość rolna albo jej część ma wejść w skład wspólności majątkowej małżeńskiej jest wystarczające, gdy rolnikiem indywidualnym jest jeden z małżonków. Rolnikami indywidualnymi w rozumieniu art. 6 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego są osoby fizyczne, które spełniają łącznie następujące warunki:
*  są właścicielami, użytkownikami wieczystymi, samoistnymi posiadaczami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych – z uwzględnieniem powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład nieruchomości będącej przedmiotem przetargu - nie przekracza 300 ha,
*    posiadają kwalifikacje rolnicze określone w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą,
*    co najmniej od 5 lat zamieszkują w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład prowadzonego przez niego gospodarstwa rolnego oraz prowadzą  przez ten okres osobiście to gospodarstwo (pracują w tym gospodarstwie oraz podejmują wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym gospodarstwie).
2. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 12.08.2020 roku, o godz. 11 w siedzibie MCHIRZ Sp. z o.o.  tj. w Łowiczu przy ul. Topolowej 49, w sali nr 10.
3. Pisemne oferty, sporządzone w języku polskim, zawierające: 
imię, nazwisko oferenta i adres lub nazwę firmy oferenta i siedzibę,
dane kontaktowe, w tym adres e-mail oferenta,
datę sporządzenia oferty,
oferowaną cenę brutto (cena nabycia musi być wyższa od w/w ceny wywoławczej),
sposób zapłaty ceny,
oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym przedmiotu przetargu, w tym ujawnionym w w/w księdze wieczystej danej nieruchomości, i akceptuje go bez zastrzeżeń,
oświadczenie, że oferent jest uprawniony do nabycia przedmiotowych nieruchomości rolnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 roku o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2106 roku, poz. 2052),
oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych opublikowanej na stronie internetowej Organizatora przetargu wraz z ogłoszeniem o przedmiotowym przetargu,
w razie gdyby w treści oferty lub załącznikach do niej oferent przekazywał Organizatorowi przetargu dane osobowe innych osób (np. współmałżonka) jest zobowiązany dodatkowo zrealizować obowiązek przekazania informacji o przetwarzaniu danych osobowych wobec innych osób, których dane – pozyskane uprzednio od nich – oferent zawarł w ofercie lub załącznikach do niej, oraz zamieścić w treści oferty dodatkowo oświadczenie o treści: „Oświadczam, że przekazałem informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgodne z treścią w/w klauzuli informacyjnej, także wszystkim osobom, których dane – pozyskane uprzednio od nich – zawarłem w ofercie lub załącznikach do niej.”
podpis oferenta (imię i nazwisko),
w razie oferty złożonej przez osobę prawną także załącznik do oferty w postaci wydruku z właściwego rejestru lub innego dokumentu ujawniającego umocowanie do podpisania oferty, co nie wyłącza prawa Organizatora przetargu do żądania ew. dodatkowych dokumentów na etapie po wyborze oferty najkorzystniejszej, 
- należy składać w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „oferta na zakup działki przy ul. Białobłockiej w Sierpcu ” lub „oferta na zakup działek przy ulicy Płockiej 77 w Sierpcu ” w sekretariacie Spółki w Łowiczu przy ul. Topolowej 49, lub wysłać na ten sam adres za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub firmy kurierskiej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.08.2020, do godz. 15, przy czym o zachowaniu niniejszego terminu będzie decydować data i godzina wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą brane pod uwagę jako niedopuszczone do przetargu. 
 
Rolnik indywidualny spełniający w/w warunki oraz zainteresowany udziałem  w przetargu, powinien wraz z ofertą złożyć dokumenty z art. 7 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego:
 
*   oświadczenie o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego od co najmniej 5 lat (art. 7 ust. 1 w związku z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych w danej gminie wchodzących w skład prowadzonego gospodarstwa rodzinnego (art. 7 ust. 5 pkt 2 w związku z art. 5 ust. 1 UKUR), poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta);
* oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji rolniczych - wraz z dowodem potwierdzającym kwalifikacje rolnicze w zakresie wykształcenia rolniczego (potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu określonego w § 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie kwalifikacji rolniczych posiadanych przez osoby wykonujące działalność rolniczą (Dz. U. z 2012 r. poz.109). Dowodem  potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych mogą być również odpowiednie dokumenty wydane przez właściwe organy lub instytucje państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji  Szwajcarskiej;
*   dowód potwierdzający zamieszkanie co najmniej od 5 lat na terenie gminy, gdzie oferent ma jedną z nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, tj. zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności.
 
Organizator Przetargu zastrzega sobie prawo żądania dodatkowych dokumentów, jeśli będą one potrzebne do zawarcia ważnej umowy sprzedaży nieruchomości.
 
4. W przypadku, gdy oferta lub załączniki będą niekompletne lub nieprawidłowe, oferta nie będzie podlegała ocenie jako niedopuszczona do przetargu, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej. 
5. W przypadku załączników dotyczących statusu rolnika indywidualnego wymienionych powyżej, Organizator Przetargu przewiduje możliwość wezwanie oferenta, który zaoferował najwyższą cenę do uzupełnienia lub poprawienia tych załączników w terminie przez siebie wskazanym. Skorzystanie z tego uprawnienia nie jest obowiązkiem, zależy wyłącznie od Organizatora Przetargu i nie rodzi po stronie oferentów żadnych roszczeń.
6. Wraz z pisemną ofertą należy złożyć kopię dowodu wpłaty w/w wadium. Nieuiszczenie wadium lub uiszczenie wadium w innej wysokości niż wyżej wskazana będzie skutkowało niedopuszczeniem do przetargu.
7. Osoby fizyczne pozostające w związku małżeńskim i posiadające ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej powinny dodatkowo złożyć pisemne oświadczenie współmałżonka, że wyraża on zgodę na nabycie nieruchomości będącej przedmiotem  przetargu po cenie zaoferowanej przez współmałżonka przystępującego do przetargu. Zgoda wymaga formy aktu notarialnego. Brak załączonej zgody będzie skutkował niedopuszczeniem do przetargu.
8. Kryterium oceny i wyboru oferty jest najkorzystniejsza (najwyższa) cena za daną nieruchomość.
9. Wadium złożone przez oferentów, których oferta nie zostanie wybrana, zostanie zwrócone w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia przetargu w formie przelewu na rachunek bankowy, z którego wadium zostało wpłacone. W przypadku oferenta, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium uiszczone w związku z ofertą niedopuszczoną do przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po podjęciu decyzji o niedopuszczeniu do przetargu.
10. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy sprzedaży, wówczas wpłacone wadium zostanie zachowane przez Organizatora przetargu i nie będzie podlegać zwrotowi.
11. Koszt związany z przeniesieniem prawa własności ponosi Kupujący.
12. Organizator przetargu niezwłocznie powiadomi na piśmie oferentów dopuszczonych do przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru bądź innych okolicznościach opisanych w pkt 14 poniżej.
13. Cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży.
14. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do:
zamknięcia postępowania ofertowego bez wyboru którejkolwiek z ofert,
unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny,
zmiany albo odwołania niniejszych warunków przed upływem terminu składania ofert, 
prowadzenia dodatkowych negocjacji przez komisję przetargową, w tym przeprowadzenia licytacji pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali taką samą cenę.
 
Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa, działającemu na rzecz Skarbu Państwa, przysługuje prawo pierwokupu nieruchomości, z wyjątkiem przypadku, gdy nabywca ustalony w wyniku przetargu nabywa nieruchomość na powiększenie gospodarstwa rodzinnego jednak do powierzchni nie większej niż 300 ha, a nabywana nieruchomość rolna jest położona w gminie, w której ma miejsce zamieszkania nabywca lub gminie graniczącej z tą gminą. Przystępując do przetargu oferent oświadcza, że ma świadomość, iż umowa sprzedaży zawarta z oferentem, którego oferta zostanie wybrana, może być zawarta pod warunkiem niewykonania prawa pierwokupu przez podmiot uprawniony na podstawie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Oferent nie będzie miał prawo do roszczeń wobec Organizatora Przetargu, jeśli uprawniony wykona prawo pierwokupu.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu :    600 993 010 lub 46 837 07 49.