Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO

MCHIRZ Sp. z o.o. z siedzibą w Łowiczu (dalej jako: „Organizator Przetargu”), ogłasza pisemny przetarg na wybór brokera ubezpieczeniowego.

~~WARUNKI PRZETARGU

1. W postępowaniu mogą wziąć udział Oferenci, którzy spełniają poniższe wymagania:
1) prowadzą działalność gospodarczą i są wpisani do właściwego rejestru lub CEIDG, a także są brokerem ubezpieczeniowym w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 28 listopada 2016 roku o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz. U. z 2016 r., poz. 2077 z późn. zm.);
2) prowadzą działalność na podstawie zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności brokerskiej i są wpisani do rejestru brokerów ubezpieczeniowych;
3) posiadają polisę odpowiedzialności cywilnej brokera zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz.U.2015r. poz. 275);
4) prowadzą działalność brokerską na terenie RP co najmniej 5 lat przed upływem terminu składania ofert;
5) obsługiwali w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 10 podmiotów w zakresie ubezpieczenia: mienia i osób.
2. Oferent może złożyć wyłącznie jedną ofertę.
3. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25.10.2017 roku w siedzibie MCHIRZ Sp. z o.o.  tj. w Łowiczu przy ul. Topolowej 49
4. Pisemne oferty, sporządzone w języku polskim, zawierające:
 imię, nazwisko oferenta i adres lub nazwę firmy oferenta i siedzibę,
 dane kontaktowe, w tym adres e-mail oferenta,
 datę sporządzenia oferty,
 oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 oświadczenie o tym, jak długo oferent prowadzi działalność brokerską na terenie RP licząc wstecz od terminu składania ofert,
 oświadczenie o tym, jaką liczbę podmiotów obsłużył oferent w zakresie ubezpieczenia mienia i osób w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert,
 podpis oferenta (imię i nazwisko),
 w razie oferty złożonej przez osobę prawną także załącznik do oferty w postaci wydruku z właściwego rejestru lub innego dokumentu ujawniającego umocowanie do podpisania oferty, co nie wyłącza prawa Organizatora Przetargu do żądania ew. dodatkowych dokumentów na etapie po wyborze oferty najkorzystniejszej,
- należy składać w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „oferta na wybór brokera ubezpieczeniowego” w sekretariacie Spółki w Łowiczu przy ul. Topolowej 49, lub wysyłać na ten sam adres za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub firmy kurierskiej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25.10.2017 roku, przy czym o zachowaniu niniejszego terminu będzie decydować data i godzina wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą brane pod uwagę jako niedopuszczone do przetargu.

Oprócz wydruku z CEIDG lub KRS, o którym jest wyżej mowa, do oferty należy załączyć:
- zezwolenia właściwego organu na prowadzenie działalności brokerskiej,
- polisę odpowiedzialności cywilnej brokera zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania działalności brokerskiej (Dz.U.2015r. poz. 275).

Do oferty należy załączyć w/w dokumenty w formie uwierzytelnionych kopii.

5. Oferty niekompletne lub z innych przyczyn niezgodne z tym ogłoszeniem nie będą podlegały ocenie.
6. Oferta musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentacji. W przypadku gdy ofertę podpisuje pełnomocnik niewyszczególniony w KRS lub CEiDG do Oferty należy załączyć pełnomocnictwo. W przypadku braku załączenia pełnomocnictwa w ww. okolicznościach oferta nie będzie podlegać ocenie.  
7. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
9. Oferta złożona przez Oferenta, który jest stanie likwidacji lub upadłości nie będzie podlegać ocenie.
10. Kryterium oceny ofert będzie stanowić doświadczenie.
Doświadczenie w prowadzeniu działalności: w przypadku gdy Oferent wykaże, że: 
1) prowadzi działalność brokerską na terenie RP:
- 5-7 lat otrzyma 5 punktów;
- 8-10 lat otrzyma 10 punktów;
- więcej niż 10 lat otrzyma 15 punktów;
2) obsługiwał w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert w zakresie ubezpieczenia: mienia i osób, w tym następstw nieszczęśliwych wypadków:
- 10-12 podmiotów otrzyma 5 punktów;
- 13-15 podmiotów otrzyma 10 punktów;
- więcej niż 15 podmiotów otrzyma 15 punktów.

Punkty w poszczególnych kryteriach zostaną zsumowane. Oferta, która uzyska największą liczbę punktów zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą.

11. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do:
 zamknięcia postępowania ofertowego bez wyboru którejkolwiek z ofert,
 unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny,
 zmiany albo odwołania niniejszych warunków przed upływem terminu składania ofert,
 prowadzenia dodatkowych negocjacji przez komisję przetargową.
12. Organizator przetargu niezwłocznie powiadomi na piśmie oferentów dopuszczonych do przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru bądź innych okolicznościach opisanych w pkt 11 powyżej.
13. Zakres zamówienia w ramach świadczenia usług brokerskich:
1) analiza i ocena systemu ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Organizatora Przetargu oraz osób działających w jego imieniu;
2) analiza aktualnych polis ubezpieczeniowych posiadanych Zamawiającego;
3) opracowanie programu ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Organizatora Przetargu oraz osób działających w jego imieniu, obejmującego identyfikację i klasyfikację wszystkich istotnych obszarów ryzyka związanego z działalnością Organizatora Przetargu oraz wskazanie optymalnych warunków ich ubezpieczenia z uwzględnieniem, tzw. klauzul brokerskich;
4) analiza rynku ubezpieczeniowego pod kątem potrzeb ubezpieczeniowych w rodzajach ubezpieczeń, które są zasadne do zawarcia przez Organizatora Przetargu, w tym zebranie i analiza ofert towarzystw ubezpieczeniowych oferujących wymagane ubezpieczenia;
5) kontrola terminów wygaśnięcia  polis;
6) nadzór nad bieżącą obsługą zawartych ubezpieczeń, w tym dokonywanie tzw. „doubezpieczeń” i przeprowadzanie w imieniu Organizatora Przetargu procedur zgłaszania likwidacji szkód (pomoc w kompletowaniu koniecznych dokumentów, prowadzenie negocjacji z firmą ubezpieczeniową, kontakt z pracownikami), kontrola prowadzenia przez ubezpieczyciela procedur oceny i likwidacji szkód, nadzór nad terminową realizacją wypłaty odszkodowań na rzecz Organizatora Przetargu, reprezentowanie Organizatora Przetargu w sprawach z ubezpieczycielem w zakresie ustalonym w udzielonych pełnomocnictwach;
7) kontrola procedur szkodowych ubezpieczyciela oraz prowadzenie spraw spornych, a także nadzór na terminową realizacją wypłaty odszkodowań na rzecz Organizatora Przetargu lub pracowników przez ubezpieczyciela.

14. Niektóre warunki kontraktu:
1) Usługi brokerskie będą świadczone na podstawie nieodpłatnej umowy zawartej z brokerem, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą przez okres 1 roku od dnia zawarcia umowy, z możliwością przedłużenia na kolejne lata.
2) Wynagrodzenie Brokera stanowić będzie prowizja brokerska wypłacana przez ubezpieczyciela.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 600 99 30 10.