Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Oświadczenia Udziałowców za rok 2017 - udziały odpłatne

Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. z/s w Łowiczu uprzejmie informuje, że zgodnie z § 5 ust. 5 Umów sprzedaży udziałów Spółki zbliża się termin dostarczenia do Ministerstwa Skarbu Państwa pisemnych oświadczeń Udziałowców o niedokonywaniu transakcji zbycia, obciążenia lub zestawienia nabytych udziałów (według stanu prawnego na 31 grudnia 2017 r.).

W załączeniu wzór Oświadczenia, które należy wypełnić i przesłać listem poleconym (za potwierdzeniem odbioru) na adres:

Ministerstwo Rozwoju

Departament Zobowiązań i Analiz

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

 

Oświadczenie za 2017 rok (według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.) należy wysłać do Ministerstwa Rozwoju w styczniu 2018 roku.

Zaleca się wysłanie oświadczenia przed 15 stycznia 2018 roku , tak, żeby wpłynęło do Ministerstwa Rozwoju w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2018 roku. 

Za datę doręczenia uznaje się datę wpływu Oświadczenia do Ministerstwa a nie datę wysłania Oświadczenia.

UWAGA:  W przypadku niedoręczenia oświadczenia w terminie do 31 stycznia 2018 roku powstaje obowiązek do zapłacenia kwoty gwarancyjnej w wysokości 20% całkowitej ceny udziałów.

Oświadczenie wysłane przed 1 stycznia 2018 roku jest nieważne.

Obowiązek wysłania oświadczenia dotyczy tylko udziałów odpłatnych.

 

                                                                                                                                                                                            Zarząd Spółki