Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Wybory przedstawiciela pracowników do Rady Nadzorczej MCHiRZ Sp. z o.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Główna Komisja Wyborcza ds. wyboru przedstawiciela pracowników

do Rady Nadzorczej Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt  Sp. z o.o.

Ogłasza nabór kandydatów na przedstawiciela pracowników

do Rady Nadzorczej Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.

 

 

  1. Zgłoszenia kandydatów zgodnie z Regulaminem Wyborów przyjmuje przedstawiciel Głównej Komisji Wyborczej  do dnia 05.03.2018r. do godz. 1500.
  2. Ogłoszenie listy kandydatów 07.03.2018r.
  3. Termin wyborów 13.03.2018r w godzinach od 800 do 1600  w Zakładach Spółki, II tura wyborów 20.03.2018r.

 

Kandydatem na członka Rady Nadzorczej może być pracownik , który jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę i  w schemacie organizacyjnym Spółki nie podlega bezpośrednio Zarządowi.

Uprawniony pracownik ma czynne i bierne prawo wyborcze. Czynne prawo wyborcze wg. Regulaminu Wyborów przysługuje każdemu pracownikowi Spółki zatrudnionemu w dniu poprzedzającym głosowanie.

Zgłoszenie kandydata, zgodnie z § 15 Regulaminu Wyborów powinno zawierać:

- imię i nazwisko kandydata

- datę urodzenia kandydata

- adres zamieszkania

- listę minimum 30 pracowników popierających kandydata

  • czytelny podpis popierającego
  • adres zamieszkania popierającego
  • pesel popierającego

- imię i nazwisko osoby zgłaszającej kandydata wraz z jej podpisem

- oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie w wyborach do Rady Nadzorczej Spółki.

 

Szczegółowe informacje dotyczące terminarza i harmonogramu wyborów zamieszczone zostaną na stronie internetowej Spółki (www.mchirz.pl).

Ponadto pełną informację w sprawie wyborów przedstawiciela pracowników do Rady Nadzorczej Spółki można uzyskać w Okręgowych Komisjach Wyborczych pod telefonem:

Zakład Łowicz (46) 837 07 49, Zakład Brzeście (41) 357 38 21, Zakład Ciechanów (23) 672 33 04, Zakład Gostków (43) 678 51 65, Zakład Kruszów (42) 614 34 21, Zakład Sierpc (24) 275 26 09, Zakład Wrocław (71) 362 89 50 , Zakład Zameczek (48) 618 00 94, Zakład Żelków (25) 643 52 96 w dniach roboczych w godzinach od 800 do 1500.

Regulamin Wyborów będzie wyłożony do wglądu w sekretariacie Spółki oraz w sekretariatach Zakładów w dniach roboczych w godzinach od 800 do 1500oraz znajduje się na stronie internetowej Spółki www.mchirz.pl

Siedzibą Głównej Komisji Wyborczej jest siedziba Spółki w Łowiczu.

 

                                                                                              Przewodniczący

                                                                                   Głównej Komisji Wyborczej

                                                                                              Krzysztof Gałusa