Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników - 08.04.2016r. - zaproszenie

Zaproszenie na Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Spółka z o.o. z siedzibą w Łowiczu

 

Zarząd Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Spółka z o.o. z siedzibą w Łowiczu przy ul. Topolowej 49, wpisanej w Rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000081000, zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w dniu 8 kwietnia 2016 r. o godz. 11.00 (rejestracja uczestników od godz. 9.00 – 10.30) w budynku Tower – Service Sp. z o.o. w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8, sala nr 2, z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia oraz protokolanta.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Dokonanie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zgromadzenia.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2015.
 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium dla członków Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za rok 2015.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej VI kadencji.
 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Umowie Spółki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości.
 13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

 

Informacje dotyczące uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników

Wspólnik może uczestniczyć w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Osoby uczestniczące w Zgromadzeniu proszone będą o okazanie następujących dokumentów potwierdzających tożsamość:

 1. Osoby fizyczne działające na Zgromadzeniu osobiście – dowód osobisty bądź inny dokument potwierdzający tożsamość;
 2. Osoby fizyczne działające na Zgromadzeniu w imieniu osób prawnych – dowód osobisty bądź inny dokument potwierdzający tożsamość oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego reprezentowanej osoby prawnej ;
 3. Osoby działające na Zgromadzeniu jako pełnomocnicy – dowód osobisty bądź inny dokument potwierdzający tożsamość, pełnomocnictwo (oryginał) oraz aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, w przypadku gdy pełnomocnik działa w imieniu osoby prawnej.

W pełnomocnictwie powinny być podane seria i numer dokumentu tożsamości zgodne z dokumentem okazanym przez pełnomocnika.

Pełnomocnictwo do uczestnictwa na Zgromadzeniu nie może zostać udzielone członkom Zarządu i pracownikowi Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu, ul. Topolowa 49.

  Informacje dotyczące rejestracji

uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników

Ze względu na dużą liczbę uczestników Zgromadzenia, uprzejmie prosimy o wczesne przybycie na miejsce Zgromadzenia.

Wspólnik proszony jest o dokonanie rejestracji uczestnictwa w dniu 8 kwietnia 2016 roku od godziny 9.00 do godziny 10.30.

Zgromadzenie Wspólników rozpoczyna się punktualnie o godz. 11.00.

 

Dostęp do dokumentacji

Informujemy, że sprawozdanie finansowe Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu, ul. Topolowa 49 sporządzone za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r., sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny wniosku Zarządu co do podziału zysku będą wyłożone do wglądu w sekretariacie siedziby Spółki w Łowiczu przy ulicy Topolowej 49 w godzinach od 9.00 do 14.00 od poniedziałku do piątku każdego dnia roboczego, do dnia 7 kwietnia 2016 roku włącznie.