Mazowieckie Centrum Hodowli
i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
PL EN
2018-10-18

Pisemny przetarg na sprzedaż nieruchomości we Wrocławiu

Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu,       

99-400 Łowicz, ul. Topolowa 49,

dalej także jako: „Organizator przetargu”,

 

ogłasza pisemny przetarg na sprzedaż następującej nieruchomości zabudowanej składającej się z dwóch działek:

 • Działki nr 4/79, o powierzchni 0,2198 ha,
 • Działki nr 4/80, o powierzchni 0,2370 ha,

 

 • Obie działki są położone we Wrocławiu przy ulicy Karkonoskiej 59, dla których Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków we Wrocławiu – IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1K/00156856/3*.

 

 • Działka nr 4/79 zabudowana jest jednopiętrowym budynkiem biurowym o powierzchni użytkowej 660 m2 oraz budynkiem starej szatni o powierzchni użytkowej 24,2 m2.

Działka nr 4/80 zabudowana jest budynkiem byłej kotłowni o powierzchni użytkowej 143,2 m2 oraz budynkiem garażowym składającym się z 9 garaży + pomieszczenia socjalne o łącznej powierzchni użytkowej 252 m2.

 • Nieruchomość ma kształt regularny, zbliżony do kwadratu. Teren jest płaski i równy. Częściowo zabudowany budynkami, częściowo utwardzony kostką trylinką i asfaltem, częściowo nieutwardzony – porośnięty trawą, krzewami ozdobnymi i drzewami.

 

*Wgląd w w/w księgi wieczyste jest dostępny elektroniczne za pośrednictwem przeglądarki internetowej ksiąg wieczystych prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości.

 

Cena wywoławcza za całą nieruchomość składającą się z dwóch działek wynosi:   8 610 000  zł brutto.

 

Wadium wynoszące 1 % ceny wywoławczej, czyli  86 000 zł brutto, należy wpłacić na konto BGŻ BNP PARIBAS 06 2030 0045 1110 0000 0001 2510.

 

Warunki przetargu:

 1. Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 08.11.2018 roku, o godz. 10 w siedzibie MCHIRZ Sp. z o.o.  tj. w Łowiczu przy ul. Topolowej 49, w sali nr 10.
 2. Pisemne oferty, sporządzone w języku polskim, zawierające:
 • imię, nazwisko oferenta i adres lub nazwę firmy oferenta i siedzibę,
 • dane kontaktowe, w tym adres e-mail oferenta,
 • datę sporządzenia oferty,
 • oferowaną cenę brutto (cena nabycia musi być wyższa od w/w ceny wywoławczej),
 • sposób zapłaty ceny,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się ze stanem prawnym przedmiotu przetargu, w tym ujawnionym w w/w księdze wieczystej danej nieruchomości, i akceptuje go bez zastrzeżeń,
 • oświadczenie, że oferent zapoznał się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania danych osobowych opublikowanej na stronie internetowej Organizatora przetargu wraz z ogłoszeniem o przedmiotowym przetargu,
 • w razie gdyby w treści oferty lub załącznikach do niej oferent przekazywał Organizatorowi przetargu dane osobowe innych osób (np. współmałżonka) jest zobowiązany dodatkowo zrealizować obowiązek przekazania informacji o przetwarzaniu danych osobowych wobec innych osób, których dane – pozyskane uprzednio od nich – oferent zawarł w ofercie lub załącznikach do niej, oraz zamieścić w treści oferty dodatkowo oświadczenie o treści: „Oświadczam, że przekazałem informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, zgodne z treścią w/w klauzuli informacyjnej, także wszystkim osobom, których dane – pozyskane uprzednio od nich – zawarłem w ofercie lub załącznikach do niej.”
 • podpis oferenta (imię i nazwisko),
 • w razie oferty złożonej przez osobę prawną lub tzw. ułomną osobę prawną, także załącznik do oferty w postaci wydruku z właściwego rejestru lub innego dokumentu ujawniającego umocowanie do podpisania oferty, co nie wyłącza prawa Organizatora przetargu do żądania ew. dodatkowych dokumentów na etapie po wyborze oferty najkorzystniejszej,

- należy składać w zapieczętowanej kopercie z dopiskiem „oferta na zakup nieruchomości we Wrocławiu ” w sekretariacie Spółki w Łowiczu przy ul. Topolowej 49, lub wysyłać na ten sam adres za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub firmy kurierskiej, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.11.2018, do godz. 15, przy czym o zachowaniu niniejszego terminu będzie decydować data i godzina wpływu oferty do siedziby Spółki. Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą brane pod uwagę jako niedopuszczone do przetargu.

 1. Wraz z pisemną ofertą należy złożyć kopię dowodu wpłaty w/w wadium. Nieuiszczenie wadium lub uiszczenie wadium w innej wysokości niż wyżej wskazana będzie skutkowało niedopuszczeniem do przetargu.
 2. Kryterium oceny i wyboru oferty jest najkorzystniejsza (najwyższa) cena za daną nieruchomość.
 3. Wadium złożone przez oferentów, których oferta nie zostanie wybrana, zostanie zwrócone w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia przetargu w formie przelewu na rachunek bankowy, z którego wadium zostało wpłacone. W przypadku oferenta, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium uiszczone w związku z ofertą niedopuszczoną do przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie po podjęciu decyzji o niedopuszczeniu do przetargu.
 4. Jeżeli oferent, którego oferta została wybrana, będzie uchylał się od zawarcia umowy sprzedaży, wówczas wpłacone wadium zostanie zachowane przez Organizatora przetargu i nie będzie podlegać zwrotowi.
 5. Koszt związany z przeniesieniem prawa własności ponosi Kupujący.
 6. Organizator przetargu niezwłocznie powiadomi na piśmie oferentów dopuszczonych do przetargu o jego wyniku albo o zamknięciu przetargu bez dokonania wyboru bądź innych okolicznościach opisanych w pkt 9 poniżej.
 7. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo do:
 • zamknięcia postępowania ofertowego bez wyboru którejkolwiek z ofert,
 • unieważnienia postępowania ofertowego bez podania przyczyny,
 • zmiany albo odwołania niniejszych warunków przed upływem terminu składania ofert,
 • prowadzenia dodatkowych negocjacji przez komisję przetargową, w tym przeprowadzenia licytacji pomiędzy oferentami, którzy zaoferowali taką samą cenę.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu :    600 993 010 lub 46 837 07 49.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO

 

Klauzula informacyjna dla oferentów składających oferty w pisemnym przetargu na sprzedaż nieruchomości będących własnością MCHIRZ Sp. z o.o., w odpowiedzi na ogłoszenie opublikowane na stronie MCHIRZ Sp. z o.o. .

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: „Dane”) jest Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. z siedzibą w Łowiczu (99-400) przy ul. Topolowej 49, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000081000 (dalej: „Administrator”), z którym można się skontaktować listownie pod wyżej wskazanym adresem lub mailowo pod adresem: rodo@mchirz.pl.
 2. Pani/Pana Dane będą przetwarzane w celu:
  1.  udziału w pisemnym przetargu na sprzedaż nieruchomości oraz w związku z realizacją umowy sprzedaży, która zostanie zawarta w przypadku wyboru Pani/Pana oferty, zwanej dalej „Umową” - podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia (tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),

b) realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z procedury przetargu, a także z Umowy, oraz w celach analitycznych i statystycznych - podstawą prawną tego przetwarzania art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia (tj. przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora),

 1.  realizacji przez Administratora ciążących na nim obowiązków prawnych - podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze).
 1. Dane mogą być przekazane jedynie: upoważnionym pracownikom Administratora, podmiotom zewnętrznym świadczącym usługi na rzecz Administratora w szczególności w zakresie obsługi prawnej, windykacyjnej, audytu, a także organom administracji publicznej.
 2. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.
 3. Dane będą przetwarzane w celach wskazanych w pkt 2 lit a) – odpowiednio do czasu zakończenia przetargu oraz przez okres realizacji Umowy, a w celach wskazanych w pkt 3 lit b) i c) - do czasu przedawnienia roszczeń, w tym roszczeń wynikających z Umowy oraz roszczeń wynikających z obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 4. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich Danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 5. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie narusza przepisy prawa.
 6. Podanie Danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości udziału w przetargu oraz zawarcia Umowy z Administratorem.
 7. Administrator nie będzie podejmował decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym w formie profilowania.

 

Pliki do pobrania (format PDF):

Ogłoszenie przetarg Wrocław

Klauzula informacyjna dla oferentów